Chọn file .PDF cần ký Upload lên hệ thống, dung lượng file không vượt quá 100MB.

Cần cài đặt công cụ ký số tại đây trước khi upload